AGB

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

------------------

1. toepassingsgebied

2. sluiting van het contract

3. recht van herroeping

4. prijzen en betalingsvoorwaarden

5. levering en verzendingsvoorwaarden

6. eigendomsvoorbehoud

7. aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

8. toepasselijk recht

9. plaats van jurisdictie

10. alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "AV") van Cube Sleep GmbH (hierna genoemd "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna genoemd "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de goederen die door de Verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet bedrijfsmatig of anders dan in loondienst zijn. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online shop van de Verkoper. Nadat de klant de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, dient hij een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of

- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of

- door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Indien de klant kiest voor een door PayPal aangeboden betaalmethode, wordt de betaling verwerkt door de betaaldienstverlener PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna te noemen "PayPal"), onder voorbehoud van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant geen PayPal-rekening heeft - onder voorbehoud van de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Wanneer een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt gedaan, wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant toegezonden, nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De Verkoper maakt de tekst van het contract niet toegankelijker dan dit. Indien de klant vóór het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de onlinewinkel van de Verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de Verkoper gearchiveerd en kunnen zij door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount kosteloos worden geraadpleegd door het verstrekken van de desbetreffende logingegevens.

2.6 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.8 De verwerking van en het contact met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn belast met de afhandeling van de bestelling, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen het recht van herroeping.

3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de herroepingsinstructies van de Verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2 De klant wordt op de hoogte gebracht van de betalingsmogelijkheid(en) in de online shop van de Verkoper.

4.3 Indien de betalingsmethode "SOFORT" wordt gekozen, wordt de betaling via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT") afgehandeld. Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben die geactiveerd is voor deelname aan "SOFORT", zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT"-betaalmethode is voor de klant beschikbaar op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.4 Indien een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "Shopify Payments" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de onlineshop van de Verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op het internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Het in de orderverwerking door de Verkoper opgegeven leveringsadres is bepalend voor de afwikkeling van de transactie.

5.2 Bij levering door een expediteur geschiedt de levering "franco huis", d.w.z. aan de openbare weg die zich het dichtst bij het leveringsadres bevindt, tenzij anders vermeld in de verzendingsinformatie in de onlinewinkel van de verkoper en tenzij anders overeengekomen.

5.3 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal de klant de redelijke kosten dragen die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de terugzending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de herroepingsinstructies van de Verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.4 In geval van zelfafhaling zal de Verkoper de Klant eerst per e-mail informeren dat de door de Klant bestelde goederen klaar staan voor afhaling. Na ontvangst van deze e-mail, kan de klant de goederen afhalen op de maatschappelijke zetel van de Verkoper volgens afspraak met de Verkoper. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de Verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant dit nalaat, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

9) Plaats van bevoegdheid

Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de Verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, indien de overeenkomst of vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In de bovengenoemde gevallen heeft de Verkoper echter in ieder geval het recht de zaak voor de rechter van de vestigingsplaats van de Klant te brengen.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Commissie van de EU biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

10.2 De Verkoper is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een consumenten-arbitragecommissie, maar is in het algemeen wel bereid dit te doen.